Forgot Password

WYDAWCA
BCM Biznes Sp. z o.o.
ul. 30 Stycznia 42, 83-110 Tczew
tel. centrali 58 531 27 53
e-mail: info@bakeandsweet.pl

Redaktor naczelny
Tomasz Przysiężny
tomasz.przysiezny@bakeandsweet.pl

Redakcja
redakcja@bakeandsweet.pl

Dziennikarze
Małgorzata Gackowska
malgorzata.gackowska@bakeandsweet.pl

Projekt graficzny
Agnieszka i Michał Warda

Dział graficzny DTP
Jacek Mroczkowski
jacek.mroczkowski@bakeandsweet.pl

Korekta
Małgorzata Gackowska
malgorzata.gackowska@bakeandsweet.pl

Reklama
Karolina Falgowska
karolina.falgowska@bakeandsweet.pl

Mariusz Wroński
mariusz.wronski@bakeandsweet.pl
tel. 519 516 108

Dział Prenumeraty
prenumerata@bakeandsweet.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © Copyright by
Wydawnictwo BCM Biznes

Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca.
Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania
skrótów i niezbędnych zmian. Redakcja nie odpowiada
za treść zamieszczanych reklam i ogłoszeń oraz
ma prawo do odmowy ich publikacji bez podania
przyczyny. Reprodukcja lub przedruk tylko za zgodą
wydawcy